سید مجتبی رضویان

S. Mojtaba Razavian

توسعه دهنده بک‌اند
مدرس برنامه‌نویسی (روش حل مسئله) به کودکان و نوجوانان
Backend developer
Programming instructor (problem solving method) for children and teenagers

آشنا با:

familiar with:

  • golang
  • mongo
  • telegram bot api
  • tdlib

ربات‌های تلگرامی

Telegram Bots

تماس:

contact: